UMeluleki wokuQala kubuMongameli BokuQala UkuThula …

2 isikhathi kimi, ukuba ngimbone enqondweni yami Eguqile eNsimini yaseGetsemane noma ngimbone Ebiza ULazaru ukuba aphume ethuneni. Ngesikhathi ngenza,

Thola Intengo

Liphenduke inhlekisa icala lokudlwengula Part 2 - Blogger

Liphenduke inhlekisa icala lokudlwengula Part 2 Emva kokuthi icala selihlehle iskhathi eside isisebenzi sika Dube sabethula ubufakazi baso, umshushisi naye …

Thola Intengo

Usayihola iphelele uthisha otokele elokulala nabafundi ...

Usayihola iphelele uthisha otokele elokulala nabafundi Izindaba / 10 July 2017, 1:02pm / KHETHA SANGWENI UMnuz Thabani “Rat” Hadebe uboshwe ngonyaka odlule emuva kokuvela kwe-video eyathusa abaningi eyayimveza esocansini nomfundi oneminyaka engu-17.

Thola Intengo

Kungani UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka? - JW

Ngisho noma ukuphila kwakho kungenazo izinkinga ezinkulu, kungakuphatha kabi ukubona abantu abangenacala behlupheka. Noma kunjalo, umbuzo ngokuhlupheka ufaneleka ngokukhethekile uma njengo-Ian wake wabhekana nobunzima noma wake wagulelwa noma wafelwa umuntu omthandayo.

Thola Intengo

UJehova NguNkulunkulu Okhuluma Labantu | Isifundo

4. (a) Yiluphi ulimi olwasetshenziswa nguJehova ngesikhathi ekhuluma loMosi, uSamuyeli loDavida? (b) IBhayibhili limumetheni? 4 UJehova wakhuluma lo-Adamu esivandeni sase-Edeni esebenzisa ulimi ayeluzwisisa. Kungenzakala ukuthi wayekhuluma laye ngesiHebheru sakudala.

Thola Intengo

Udutshulwe eselinde ukubhala iphepha lesibili | Isolezwe

BABONGA ukuthi akadutshulwanga phambi kwezingane umfundi kaGrade 12 wesikole samabanga aphezulu eBergville, obulawe esalinde ukubhala iphepha lesibili lezivivinyo, ngoMsombuluko.

Thola Intengo

Okuphawulekayo lapha ukuthi igama elithi bangabafundi ...

Okuphawulekayo lapha ukuthi igama elithi bangabafundi lakhelwe phezu kwebizo from AFL 1501 at University of South Africa

Thola Intengo

Izindlela Zokuzelapha Ekhaya | The Ulwazi Programme

Ukuzelapha ekhaya ngendlela yesintu: Ithumba Uma unethumba ufuna lisheshe livuthwe khona uzolikhama, uhlanganisa ushukela nensipho enemisebe yelanga, bese unamathisela kuleyondawo oyisola ukuthi inethumba, ulale ukufakile wakuvala ngendwangu, liyavuthwa ithuma kuvele nomlomo bese kubalula ukuthi likhameke nezinhlungu zingabi khona kakhulu.

Thola Intengo