Kusizuzisa Kanjani Ukuhlangana Namanye AmaKristu? - JW

Ngokwazi eminye imikhaya engamaKristu, sithola ukuthi abanye kuyo baye banqoba izinselele ezifana nezethu nokuthi bangasisiza sinqobe nezethu. Kwakha ubungane obuhlala njalo. Abantu esiba nabo emihlanganweni yethu kusuke kungebona abantu esibaziyo nje, kodwa bangabangane abaseduze.

Thola Intengo

‘Angazi ukuthi ubani ongineke nginqunu’ | Isolezwe

Sep 29, 2011· Kwale ngisho intatheli isimncenga ukuthi okungenani ayinike isithombe ukuthi ngabe zisabalale kanjani wathi: “Noma ngabe ubuzonginika umsebenzi, ngeke ngiphawule ngalezi zithombe.” Kuzona lezi zinkundla zokuxhumana okubalwa kuzona iFacebook, Twitter, BlackBerry Messenger nezinye, kunedlanzana ebelikubeka ngembaba ukuthi kalizwelani naleli qhalaqhala ngoba vele …

Thola Intengo

Kuyisono yini ukuchitha emhlabathini ngokwezi likaNkulunkulu?

Anazi yini ukuthi nina nathengwa ngentengo emangalisayo. Ngakhoke hloniphani uNkulunkulu ngemizimba yenu (1 Abase Khorinthe 6: 19 20) Leliqiniso elimangalisayo lambule okufanele sikwenze ngemizimba yethu. Sesibheke sonke lezimiso, kuyacaca …

Thola Intengo

UCWANINGO LOKUHLOLA IZINSELELO EZIBHEKENE …

sokusho ukuthi bayasazi IsiZulu uLimi Lwebele kanye nesiNgisi uLimi Lokuqala Lokwengeza. UHorn (2007) ocwaningweni lwakhe lapho ebheka ukuthi umculo ungasiza kanjani ukuthuthukisa amakhono okulalela kubafundi abafunda isiNgisi njengoLimi Lwesibili, uthi umfundi woLimi Lwesibili lokwengeza kufanele agqugquzelwe ngothisha bakhe.

Thola Intengo

Ukunika Izingane Lokho Ezikudingayo — I-ONLINE LIBRARY ...

Ukunika Izingane Lokho Ezikudingayo KUYACACA ukuthi izingane zidinga kakhulu ukunakwa, futhi kusobala ukuthi eziningi azikutholi ezikudingayo. Indlela intsha engayo namuhla ikwenza kucace lokhu.

Thola Intengo

Umuzi Omkhulu Wenziwa Incithakalo — I-ONLINE LIBRARY ...

“Yeka ukuthi lobu bunzima buyijabulisa kanjani inhliziyo yami ngoba ngicabanga ukuthi uhulumeni wamaNgisi ungase uthukuthele, futhi uNkulunkulu, ngamandla aKhe angase aphule imigoqo evimbela ukuba ivangeli likaKristu lingene eChina.”—Henrietta Shuck, umvangeli waseSouthern Baptist.

Thola Intengo

uAnonymous ukhala ngepipi elincane - inkomo.blogspot

uAnonymous ukhala ngepipi elincane Uyazi ngendlela ebenginepipi elincane ngakhona akukho noyedwa owesifazane owake wangincoma ukuthi ngimbhebhe kahle ngisheshe ngichame sengaze ngancamela ukuydlela izingane oma sweet 16 laba abangakali jwayeli ipipi.

Thola Intengo

Iminyaka Eyikhulu Yokubusa KoMbuso —Ikuthinta Kanjani ...

Iminyaka Eyikhulu Yokubusa KoMbuso —Ikuthinta Kanjani? Iminyaka Eyikhulu Yokubusa KoMbuso —Ikuthinta Kanjani? “Mikhulu iyamangalisa imisebenzi yakho, Jehova Nkulunkulu, . . .

Thola Intengo