Resource Use - WESSA

Leliqembu okuyiClub labasiza ngokuthola nokuthutha izingodo, nomhlabathi ophezulu, izitshalo ezisetshenziselwa ukuvuselela, njengotshani ivetiver, nompondonde wamanzi.

Thola Intengo

Izingadi ezingu 10,000 eAfrica - Fondazione …

Izingadi zokudla ze Slow Food zihlelwa, zisungelwe, ... izitshalo ezihlukahlukene ziyingcosana ziba sengcupheni yokulimala uma kuvela izimo ezingalin-delekile.

Thola Intengo

Izitshalo eziyisembozo - Grain SA Home

1 Ngokutshala izitshalo eziluhlaza ezifaka umquba okanye izitshalo eziyisembozo sisebenzisa zona izitshalo ukuthuthukisa siphinde sifikele inhlabathi.

Thola Intengo

Resource Material for Homestead Food …

Resource Material for Homestead Food Gardeners Chapter 2 Handouts Resource Material ... zonke izitshalo ... esikudlayo zisetshenziselwa izingxenye

Thola Intengo

OKUQUKETHWE - MIET Africa

3 Sebenzisa iziqukathi ezincane ukutshala izitshalo nezithombo Yize noma ungenayo indawo enkulu, usengakwazi ukutshala izitshalo nezithombo. Qoqa iziqukathi ...

Thola Intengo

Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu - Startup

1 Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu umhlahlandlela w emifino Isingeniso Lena inkomba yokulima izitshalo ngendlela kaNkulunkulu, ikhombisa izindlela ezilula futhi ...

Thola Intengo

Izitshalo Zokufika | The Ulwazi Programme

Izitshalo ezivela kwamanye amazwe zibizwa ngokuthi ngezokufika okanye phecelezi ama-alien plants. Lezizitshalo zanda ngokubhebhetheka kwembewu, zinamathele ...

Thola Intengo

4. Ukubekwa kwezimbewu - Amanzi for Food

4. Ukubekwa kwezimbewu Ukuzigcinela imbewu kungumgogodla wokuzimela unguMlimi. ... Izitshalo zikhula zejwayele indawo ezimile kuyo bese zikhiqiza imbewu ekwaziyo

Thola Intengo

KPR - Iqembu Lezingadi - Sidayisa mbewu …

KPR - Iqembu Lezingadi - Sidayisa mbewu nezitshalo - Kudayiswa imbewu engaphezulu kuka 10 000 nezitshalo ezisuka kumhlaba wonke jikelele- amasundu, ama-cycads ...

Thola Intengo

2. Ukushinshanisa izitshalo engadini - …

Resource Material for Homestead Food Gardeners Chapter 4 Handout 2 1 2. Ukushinshanisa izitshalo engadini Lapha sichaza ukuthi …

Thola Intengo