Back To Issue - enewsletter.ukzn.ac

U-oyela otholakala kulezizitshalo ubaluleke kakhulu ngenxa yomthelela wawo ekulapheni nangokwemali okuyifakayo ekukhuliseni umnotho.

Thola Intengo

Isifundo 8 *Ncwaba 15–21 Ukuvangela Kwezinye …

4:15), ngenxa yomthelela wabantu abangesiwo amaJuda kuleso sifunda. Kulendawo, eNazaretha, kulapho uJesu achitha khona inxenye inkulu

Thola Intengo

IRIPHABHILIKI YASENINGIZIMU AFRIKA …

IRIPHABHILIKI YASENINGIZIMU AFRIKA _____ ISICHIBIYELOMTHETHO-SIVIVINYWA SE-MARINE LIVING ... lapho ubusawoti emanzini busuka buzwakala kakhulu ngenxa yomthelela

Thola Intengo

YOMPHAKATHI WEZIMAYINI YOHLELO - wits.ac

Inhloso ye-SLP ngukuqhakambisa ... esinemininingwane yomthelela wemayini ezindaweni eziyizungezile • Idwebe, bese ifaka esicelweni sayo uhlelo lwezenhlalo

Thola Intengo

9621-Dinokeng ZULU(R):Layout 1

Inhloso ye-Dinokeng wuku “sungula isikhala nolimi olukhululekile, okungabukelwa kulo ... kukhula, nakuba-ke, kubuye kwahamba kancane ngenxa yomthelela

Thola Intengo

Kepha ama afrika awenzi okuhle noma …

Kepha ama Afrika awenzi okuhle noma agwema okubi ngenxa yomthelela wokuhambela from AFL 1502 at University of South Africa

Thola Intengo

FishersNet - Masifundise Development Trust

ye-SSF. “Inqubomgomo ... FishersNet Published by: Coastal Links and Masifundise Development Trust 1 Station Road, Mowbray, Cape Town 7700 ... yomthelela wazo. ...

Thola Intengo

Zulu - part 1

Zulu - part 1 Currently selected ... Printa ifomu lesicelo elisengosini ye ... u-Eskom kudingeka azivumelanise nesimo esishintshayo ngenxa yomthelela omubi ...

Thola Intengo

UCWANINGO NGEMITHELELA YEZILIMI …

UCWANINGO NGEMITHELELA YEZILIMI EZIMBILI: ISISWAZI NESINDEBELE ... NesiNdebele Ezinganeni Ezifunda IsiZulu ESifundazweni SaseMpumalanga ... ngenxa yomthelela wolimi ...

Thola Intengo

ISU LETHEKU LOKUGUQUKA KWESIMO SEZULU …

ISu LeTheku Lokuguquka Kwesimo Sezulu (DCCS) ... siqhathaniswa nenani lokunye okusemikhiqizweni ye-GDP. ... sengcupheni enkulu yomthelela wezimo ezimbi zezulu, ...

Thola Intengo