“Ingabe Ngisesikhundleni …

“Ingabe Ngisesikhundleni SikaNkulunkulu? ... Akungabazeki ukuthi ukubikezela kukaJosefa okuphefumulelwe kanye nesibonelo sakhe esihle sokuhlela izinto sabazuzisa ...

Thola Intengo

AMAHEBERU ISAHLUKO SESITHATHU

kungesikho okuphefumulelwe, angazi, yini obuzoyibiza ngokuphefumulelwa na? Ngijabula kakhulu ngelibusisiweyo, iBhayibhelielidala. 16 Abanyebabobathi,“UyiKatolikana ” ...

Thola Intengo

Jabulela IZwi LikaNkulunkulu — I-ONLINE …

Jabulela IZwi LikaNkulunkulu. ... Qhubeka ufunda ukwaziswa okuphefumulelwe futhi uJehova uyomazi njengomuntu omkhulu nowesabekayo.

Thola Intengo

UJehova UnguMsizi Wethu — I-ONLINE …

UJehova UnguMsizi Wethu ... 22 Kusobala ukuthi ukulandisa okuphefumulelwe kwezenzo zikaNkulunkulu kuyazisho. UnguMsizi ongenakuqhathaniswa. Ngokufanelekayo, ...

Thola Intengo

bygge - oversættelse - Dansk-Zulu Ordbog - …

zu Ukulandisa okuphefumulelwe kubonisa ukuthi amadodana kaNowa ayesekhulile futhi eseshadile lapho uNkulunkulu emyala ukuba akhe umkhumbi.

Thola Intengo

LIFUNDISANI NGEMPELA IBHAYIBHELI? …

Ngokwalokhu kulandisa okuphefumulelwe, amaKristu ekhulu lokuqala ase-Efesu asibeka kanjani isibonelo esihle sokumelana nokusebenzelana nemimoya?

Thola Intengo

Kungokwemvelo Yini Ukuzizwa Ngale …

Imibono yabo yesimanje ngokuvamile imane inanela ukuhlakanipha kweBhayibheli kwamandulo okuphefumulelwe. ... Kungokwemvelo Yini Ukuzizwa Ngale Ndlela?

Thola Intengo

*Ntulikazi 22-28 Ukholo LweTestamente eliDala

*Ntulikazi 22-28 Ukholo LweTestamente eliDala U ... isho “okuphefumulelwe.” UPawulu usebenzisa iMibhalo ukutshengisa ukuthi uJesu unguMesiya owayethenjisiwe ...

Thola Intengo

Lapho Ufelwa Othandekayo - scribd

Lapho Ufelwa. Othandekayo... Ingabe uye wafelwa othile omthandayo? Uselusizi yini namanje? Uyaludinga yini usizo lokubhekana nosizi lwakho? Likhona yini ithemba ...

Thola Intengo

inspire - translation - English-Zulu …

inspire translation in English-Zulu dictionary. ... zu Ukulandisa okuphefumulelwe kubonisa ukuthi amadodana kaNowa ayesekhulile futhi eseshadile lapho uNkulunkulu ...

Thola Intengo