Izwekazi lase-Afrika libhekene nenselelo …

Makuvele ukuthi ohlolwayo uyazi ukuthi hlobo luni lomlandi osetshenzisiwe. Umlandi umuntu wesithathu owazi konke ngabalingiswa abakucabangayo, ...

Thola Intengo

IWantToZulu - All Items

Ngakho, ngokwazi ukuthi mungakanani ugesi osetshenzisiwe, amakhasimende angaguqula indlela asebenzisa ngayo ugesi kanye nohlahlomali lwawo ngendlela efanele.

Thola Intengo

Izindleko eziphakathi naphakathi eziyi …

Izindleko eziphakathi naphakathi eziyi avareji ezihlala zimile ... itholwa ngokwehlukanisa ukusebenziseka sekukonke ngobungako bomkhiqizo osetshenzisiwe. ...

Thola Intengo

UKUHLOLA KUKAZWELONKE KONYAKA …

nm UKUHLOLA KUKAZWELONKE KONYAKA NONYAKA 2013 IBANGA-3 IMIBUZO YESIBONELO Le ncwadana linamakhasi ayi- 29, ngaphandle kwekhava.

Thola Intengo

“CLEVER ISIZULU IBANGA 4 INCWADI …

CLEVER ISIZULU IBANGA 4 INCWADI YOMFUNDI Author: B Thobela, F Cele, Z Mkhize, N Mbeje ... Umqulu wamaCAPS ubaluliwe njengomthombo wolwazi osetshenzisiwe.

Thola Intengo

ISHEDULI IMITHETHO EPHATHELENE …

ISHEDULI IMITHETHO EPHATHELENE NOMKHAKHA WABADOBI ABANCANE Izincazelo zamagama 1. ... okuvumelekile ukuthi zibanjwe kanye nomzamo ophelele osetshenzisiwe

Thola Intengo

Safety at sport and recreational events act …

13 ‘‘umzila’’ uchaza indlela noma umgudu osetshenzisiwe lapho kusukwa khona ukufika emaphethelweni ... Safety at sport and recreational events ...

Thola Intengo

The first attempt to translate ICT terms from …

The first attempt to translate ICT terms from English to Zulu. ... umshini oqukethe ulwazi ngekhompuyutha, lokho okuphatha izinhlelo zekhompuyutha, ...

Thola Intengo

No. 28992 - ee

Cape Town, Vol. 493 Kaapstad, 5 2006 July Julie No. 28992 THE PRESIDENCY IHHOVISI LIKAMONGAMELI ———— ———— No. 660 5 July 2006 Ino. 660 5 July 2006

Thola Intengo

Metro 12 04-05-07Z - Durban

7.94% kugesi osetshenzisiwe 7.94% maqondana nesikhathi osetshenziswe ngaso Maqondana nomunye othengwa ube mningi ... Metro 12 …

Thola Intengo