Bashiye abangalazi ngomfundisi ogxeke uZulu | Isolezwe

Bashiye abangalazi ngomfundisi ogxeke uZulu Izindaba / 21 July 2016, 12:53pm / zanele mthethwa Cape Town - 160718 - South African rally champion Gugu Zulu died while climbing Mount Kilimanjaro.

Thola Intengo

Umbhalo Osodongeni | Izindaba ZeBhayibheli Zezingane

UBelishazari wethuka kakhulu. Wabiza abenza imilingo, wathi kubo: ‘Ozokwazi ukuchaza la magama, ngizomenza abe ngowesithathu ukusuka kimi ngobukhulu eBhabhiloni.’ Abenza imilingo bazama kodwa akukho noyedwa owakwazi ukuwuchaza umbhalo osodongeni.

Thola Intengo

AbakwaNtuli nezimpi zikaDingane ezaliwa emandulo – Ubukhosi

Ubukhosi News is a quality, freely distributed newspaper reporting on and for South African communities.

Thola Intengo

KuzaKuchithwa izigidi zeerandi uKudala amathuba emisebenzi

4 AmAgqAbAntshintshi olwAbiwo mAli lukA 2011 izaKuphuculwa imo yezemfundo I mfundo ibaluleke kakhulu kwilizwe lethu. Enye yezinto ezingundoqo nazimisele ukuzenza urhulumente

Thola Intengo

Huye : Abajyanama b’ubuzima bahawe amashanyarazi atangwa n ...

Huye : Abajyanama b’ubuzima bahawe amashanyarazi atangwa n’izuba. Views: 285 Posted By admin. Posted on September 6, 2017. Share. Tweet. Share. Email. Imirasire y’izuba itanga amashanyarazi yahawe abajyanama b’ubuzima bo mu Karere ka Huye batari basanzwe bafite amashanyarazi mu ngo zabo. Ibi ngo bizabafasha gukomeza kuzamura imibereho ...

Thola Intengo

ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane – Masidle ingevu ngesiZulu

Tag: ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Posted on July 16, 2015 July 16, 2015 by MTHOKO DLOMO. INSIZWA ESHAYA INTOMBI AKUNSIZWA LEYO. Inzima kakhulu indaba yokuhlukunyezwa kwabantu wesimame. Iyaye ube buhlungu inhliziyo yami uma ngibona insizwa imuhluza intokazi esitaladweni, egameni lothando. Ungamangala uma ungase uye emaphoyiseni uthole ...

Thola Intengo

Uyakhula kwezamabhizinisi osebenza ngezandla | Isolezwe

Uyakhula kwezamabhizinisi osebenza ngezandla intandokazi / 23 November 2017, 11:32am / Pumla Msomi UNkk Thokozile Dladla nomsebenzi wamakhushini awenza zinsuku zonke emzini wakhe Isithombe: Sithunyelwe

Thola Intengo

UKUBALULEKA KWEMVUNULO YOMDABU OSIKOMPILWENI …

Lolu cwaningo lugxile ekubalulekeni kwemvunulo yomdabu osikompilweni lwabantu besifazane abangamaZulu basendaweni yakwaNobamba esigodini saseMgwamama, esakwaNhliwe, esaseMsobotsheni nesaseKucasheni. Kuzobhekwa imvunulo kusukela etshitshini, iqhikiza, ingoduso, umakoti kuze kufike komama asebekhulile ngokweminyaka.

Thola Intengo

Lithini IBhayibheli Ngemishado Yabantu Bobuzwe Obungefani ...

Lithini IBhayibheli Ngemishado Yabantu Bobuzwe Obungefani? Impendulo YeBhayibheli UNkulunkulu uyayivumela imishado phakathi kwabantu bobuzwe obungefani ngenxa yokuthi zonke izizwe ziyalingana kuye.

Thola Intengo

Umsebenzi Wethu Wokunothisa ngolwazi Kwisizukulwane ...

Iminyaka ilandelana lomqulu owaprefethwa wahumushwa ngezilwimi eziningi wasakazwa kubaholi bomhlaba. Ibuza abahlali kanye nabaholi bakaHulumeni “ukuba bakhulise lezozinto ezidwetshiwe ukuba zigcine futhi zikhulise umndeni njengenhlangano eyisisekelo eyodwa.” 2

Thola Intengo