Isenzo senkulumo yokwenqaba ezimweni zemfundo yesiZulu

ISENZO SENKULUMO YOKWENQABA EZIMWENI ZEMFUNDO YESIZULU Ngu NOMPUMELELO PRISCILLA NDLOVU Isifundo esethulwa njengengxenye yokugcwaliswa kwezidingo zeziqu

Thola Intengo

UCWANINGO LWAMAGAMA EMITHI NGESIZULU NJENGOBA ...

LWAMAGAMA EMITHI NGESIZULU NJENGOBA ESETSHENZISWA EKWELASHWENI NGENDLELA YENDABUKO (THE STUDY OF ISIZULU MEDICINAL NAMES AS REFLECTED IN INDIGENOUS HEALING SYSTEMS) lungumsebenzi wami ongancike ndawo nakumuntu. Ngizibophezele ekutheni ngiwumele ngayo yonke indlela konke engikulobe kulo msebenzi, ngoba kuwumqondo wami ozimele.

Thola Intengo

Bayede Online Store

please note that this store is moving to the new bayede news site ...

Thola Intengo

Ukuqinisekisa Ukuthola Izinzuzo Zokuvikeleka Kwezenhlalo ...

Ukuqinisekisa Ukuthola Izinzuzo Zokuvikeleka Kwezenhlalo kanye Nokunxeshezelwa Emsebenzini Embonini yezimayini Uhla Lemininingwane Lwezinhlaka Ezisiza Umphakathi Kanye Nenqubo Yazo. 2 Isendlalelo Ababengabavukuzi phambilini bayaqhubeka nokubhekana nezingqinamba ngokuphathelene

Thola Intengo

IsiZulu Home Language - SchoolNet SA

INDLELA YOKUSEBENZISA LE NCWADI Lo mbhalo oyinqubomgomo wehlukaniswe izahluko ezine. Kubalulekile ukuthi umfundi awufunde abuye adidiyele ulwazi …

Thola Intengo

INQUBOMGOMO YEZILIMI YASENYUVESI YAKWAZULU …

5. INqubomgomo 5.1 Izimiso Ezihola Inqubomgomo Yolimi 5.1.1 Inqubomgomo yolimi yeNyuvesi kumele iqhubeke nokusekela ukufunda, ukufundisa nocwaningo ukuze kube okusezingeni eliphezulu kakhulu futhi elihlonishwa ezweni lonke kanye nakumazwe ngamazwe. 5.1.2 Inqubomgomo yolimi yeNyuvesi isuselwe esisekelweni senqubomgomo

Thola Intengo

Enikushilo mayelana nokukwazi ukumelana nezimo kweTheku

Enikushilo mayelana nokukwazi ukumelana nezimo kweTheku UMBHALO WOKWETHULELWA UMPHAKATHI UKUZE UPHAWULE . 1. ISINGENISO NESENDLALELO Ngasekupheleni konyaka ka 2013, iTheku laqokwa ukuba libe ingxenye yamadolobha angu-33 azobamba iqhaza oHlelweni lwe-100 Resilient Cities (100 RC) lwamazwe omhlaba oluxhaswe yi- ...

Thola Intengo

Le Mpi Akuyona Eyamagwala: IsiZulu Njengolimi Lokufundisa ...

Le Mpi Akuyona Eyamagwala: IsiZulu Njengolimi Lokufundisa Nokucwaninga ENyuvesi YaKwaZulu-Natali Zinhle Primrose Nkosi Isifingqo Njengesikhungo semfundo ephakeme, iNyuvesi YaKwaZulu-Natali izimisele ukuthuthukisa ulimi lwesiZulu njengolimi lokuxhumana, ukufunda nokufundisa, nolokucwaninga. Inhloso yokuqala yalolu cwaningo ukuthola

Thola Intengo

INQUBOMGOMO YEZILIMI YAKWAZULU-NATALI

amasu okusebenzisa inqubomgomo Ukwethulwa kwamasu okuqalisa inqubomgomo esikhathini esifushane, esiphakathi, kanye neside yikhona okuncamelekayo kuwona wonke amazinga.

Thola Intengo

INQUBOMGOMO YEZILIMI YOPHIKO LUKAHULUMENI …

3.1. Inqubomgomo Yezilimi ye-GCIS isekelwe phezu kwale migomo elandelayo: 3.1.1. Ukwamukelwa kokuhlukana ngokwezilimi nangokwamasiko ngaphakathi kwi-GCIS, kanye nokwamukelwa kwesimo sobuliminingi sabantu baseNingizimu Afrika. 3.1.2. Ukuthuthukiswa nokugqugquzelwa kwazo zonke izilimi zakuleli ezisemthethweni ngokomoya we-Batho Pele. 3.1.3.

Thola Intengo