Umshini wami wokuzidlokodla - Blogger

Angimasaje umshini uphakathi weee ngichame kwazise kade ngiqalile, ngiyikhiphe, avele ahleke athi Awu sistaz udliwa umshini sikhona, Ayi ngizithulele, Ayi ngimkhumule, wow lesosifuba awe ma, ngiyeblukweni ngiqaqe ibhande iblukwe ngililahle le, Ayi inkalakatha iwuphethe bo umthondo.

Thola Intengo

Proverb 6: Ingcuka Eyambhethe Ufele Lwegusha

Proverb 6: Ingcuka Eyambhethe Ufele Lwegusha Fezile: Yho nkosikazi wam kudala ndilikhumbula eli thuba lokuba khe sihlale sobabini kanje. Le nto yam yokungaphangeli indenza ndibe nesithukuthezi imini yonk’aph’endlwini (Ephulula iinwele zenkosikazi yakhe engqengqe phezu kwakhe)

Thola Intengo

Izethembiso Ezinhle zeNcwadi kaMomoni - lds

Izethembiso Ezinhle zeNcwadi kaMomoni E minyakeni eminingi eyadlulayo ngema eduzane komhlaba kababa osemncane njengoba enga-kwazi ukukhetha phakathi kwempilo kanye nokufa. Unkosikazi wakhe owayecasukile kanye naba-ntwana ababili bema eduzane. Wathatha isandla sami kuyena futhi ngokubheka kokucela wathi, Bhishobhu, ngiyazi ukuthi sengizokufa.

Thola Intengo

Izinto Ezintathu Ezingenakuthengwa Ngemali - JW

Izinto Ezintathu Ezingenakuthengwa Ngemali LOKHU kubonakala kuyindida: Ngisho noma abantu besengozini yokulahlekelwa umsebenzi, umuzi wabo ngisho nempesheni imbala, abaningi basuke besalangezelela ukuthola noma yini engathengwa ngemali.

Thola Intengo

Kulezizatho Ezilengqondo Yini Ezenza Abantu Balwe Izimpi?

UNkulunkulu kakantshintshi indlela abona ngayo izimpi—ziyindlela angayisebenzisa ukuze aqede konke ukucindezelwa lobubi. Impi kaNkulunkulu i-Amagedoni izaqeda zonke izimpi.

Thola Intengo

Ukufunda Nokufundiswa Kwezilimi Zomdabu Zase - Afrika ...

Ukufunda Nokufundiswa Kwezilimi Zomdabu Zase - Afrika 81 Amagama asemqoka: Izilimi zombabu, ukufunda, ukufundisa, izikhungo zemfundo ephakeme, …

Thola Intengo

Mango - Bhuka Izindiza - Google Sites

Bhuka Izindiza. Siyakwamukela ! Bhuka Izindiza; ... *Izinto ezilandelayo azigoqelwa kumthwalo wesandla: amathoyizi ezibhamu, isikelo, imijovo, izindwani, umshini wokukhupha amazipho kanye nezinye izinto ezibukhali ezingase zisetshenziswe njengezikhali. ... evumela umthwalo wamakhilo angamashumi amabili ohlolwayo kusihambi ngasinye ngaphandle ...

Thola Intengo

Zentai Suit, Lycra Zentai, Zentai Costumes | ZentaiZentai

ZentaiZentai is Professional zentai suit factory. ZentaiZentai free design and custom lycra zentai suit, PVC zentai suits, Latex Zentai suits. Buy cheap Superhero Costumes,Spiderman Costumes,Animal Zentai Suits,body tights at ZentaiZentai with worldwide free shipping.

Thola Intengo

Maritzburg echo 08 12 16 by KZN Local News -

The leader of buffaloes organised a rescue plan to free the calf, charging in unison with determination and umshini wami. The bull leader began the offensive. The lions were already starting to ...

Thola Intengo

Air Zimbabwe - Bhuka Izindiza

I Air Zimbabwe ngeke ivumele endizeni abagibeli abathwele impahla ezinobungozi, lokhu kwenzelwa ukuphepha kwabagibeli bonke kanye nawonke umuntu osendizeni. ... Amadivayisi akhubazayo afana ne-mace noma izifutho zikapelepele, ezinezici ezenza ukungahlaliseki. Ushevu ofana ne-arsenic, i-cyandes noma izinambuzane ... Isikelo, umshini wokususa ...

Thola Intengo