Ikhaya in English, translation, Zulu-English …

ikhaya in English translation and definition "ikhaya", ... zu Isimiso esicacile sokuhlanza ikhaya esihlanganisa wonke umkhaya singasiza ekunciphiseni umthwalo kamama.

Thola Intengo

Isifundo 10 *Nhlaba 28 – Nhlangulana 3 UJesu …

*Nhlaba 28 – Nhlangulana 3 UJesu eJerusalema K ... Isenzo sikaJesu sokuhlanza ithempeli kwaku yisenzo somusa. ... esikhulu sabapristi salalela inkolo” ...

Thola Intengo

I ff - repository.up.ac

Digitised by the Open Scholarship Programme in support of public access to information, University of Pretoria, 2017. l. Imiphico (Riddles) I ff

Thola Intengo

ISINDEBELE - ecdoe

Ngaphezulu kubekwe isikotlelo seplasitiki sokuhlanza izitja. Ngaphasi kwetafula kunamathunga weplasitiki amane ahlala agcwele amanzi. ... IsiNdebele , : : ...

Thola Intengo

ISINDEBELE - thutong.doe.gov

UMHLAHLANDLELA WOKUFUNDISA NOKUTLOLA . ... Ngaphezulu kubekwe isikotlelo seplasitiki sokuhlanza izitja. ... umma umthengela izembatho amsuse

Thola Intengo

Isibonelo sesihloko senda - Yumpu

Isibonelo sesihloko. ... Ngaphezulu kubekwe isikotlelo seplasitiki sokuhlanza izitja. Ngaphasi kwetafula kunamathunga weplasitiki amane ahlala agcwele amanzi.

Thola Intengo

CCS Publications

Isidingo esibalulekile sokuhlanza iNingizimu neTheku ehlaselwe kakhulu ngokugcoliswa komoya wayo. Murder in Cato Manor ... CCS Newletter: January-April 2005

Thola Intengo

igceke - translation - Zulu-English Dictionary …

Glosbe. English ; Log in; Dictionary / ... kwakuthiwe isixuku esikhulu sisegcekeni elingokomoya elifana, ... kubalulekile ukuba nesimiso sokuhlanza nesokunakekela igceke.

Thola Intengo

Ikhodi yendlela yokuziphatha yakwa-Compass …

Ikhodi yendlela yokuZiphatha yakwa-Compass Group kanye ne-UN Global Compact . ... Silinga ukuqinisekisa ukuthi asixhashazwa ngesizathu sokuhlanza imali etholakele

Thola Intengo

Sebesisebenzisa ngezindlela eziningi …

Sebesisebenzisa ngezindlela eziningi isinemfu. Izindaba / ... “Asikho isidingo sokuhlanza isitho sangasese usebenzisa ezinye izinto ngaphandle kwamanzi.

Thola Intengo