Ngingakucabangela Yini Ukuyeka Isikole? | Intsha

Kungani ufuna ukuyeka isikole? Ezinye zezizathu zingaba ukusiza umkhaya wakini ngokwezimali noma ukungenela inkonzo yokuzithandela. Izizathu zobugovu zingaba ukubalekela izivivinyo noma …

Thola Intengo

The extended family''s power structure: A case study of ...

namagugu aso. Isizwe samaZulu siyisizwe esivame ukuba nemindeni emikhulu. Ubukhulu bomndeni buqinisa ubumbano kanye nozwano phakathi kozalo ngoba lusuke luhlala ndawonye. Emndenini omkhulu akuvamisile ukuthi lowo nalowo aziphumele inxiwa lakhe. Kubalulekile ukuthi kube nobudlelwane obuhle phakathi komndeni wonkana ikakhulukazi

Thola Intengo

UCWANINGO LWAMAGAMA EMITHI NGESIZULU NJENGOBA ...

LWAMAGAMA EMITHI NGESIZULU NJENGOBA ESETSHENZISWA EKWELASHWENI NGENDLELA YENDABUKO (THE STUDY OF ISIZULU MEDICINAL NAMES AS REFLECTED IN INDIGENOUS HEALING SYSTEMS) lungumsebenzi wami ongancike ndawo nakumuntu. Ngizibophezele ekutheni ngiwumele ngayo yonke indlela konke engikulobe kulo msebenzi, ngoba kuwumqondo wami ozimele.

Thola Intengo

LIFUNDISANI NGEMPELA IBHAYIBHELI ...

LIFUNDISANI NGEMPELA IBHAYIBHELI? UmbonoKaNkulunkuluNgokuphila (Ingxenye 2) Isekelwe esahlukweni 13 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?etholakala ku-jw ...

Thola Intengo

Amabhuku lamaMagazini Asekelwe eBhayibhilini Adindwa ...

Dawuniloda amamagazini akhona, amabhuku asebulenjini, umculo, lezindaba zeBhayibhili ezisadrama—mahala. OFakazi bakaJehova benza kutholakale amabhuku okufunda iBhayibhili ngezindimi ezingamakhulu.

Thola Intengo

Ingabe ‘Uyayishisekela Imisebenzi Emihle’? — I-ONLINE ...

Ingabe ‘Uyayishisekela Imisebenzi Emihle’? “UKristu Jesu . . . wazinikela ngenxa yethu ukuze . . . azihlanzele isizwe okungesakhe kuphela, esishisekela ...

Thola Intengo

IBALI LEBHAYIBHILE ELINEMIFANEKISO USamuweli Ukhetha ...

IBALI LEBHAYIBHILE ELINEMIFANEKISO USamuweli Ukhetha Ukukhonza UYehova 1 SAMUWELI ISAHLUKO 1-3 s ... IBALI LEBHAYIBHILE ELINEMIFANEKISO USamuweli Ukhetha Ukukhonza UYehova Iphepha 2. NYAKA NGAMNYE, ABAZALI BAKA- ... IBALI LEBHAYIBHILE ELINEMIFANEKISO USamuweli Ukhetha Ukukhonza UYehova Iphepha 3.

Thola Intengo

IKHOMISHINI YEMISEBENTI YAHULUMENDE - psc.gov

Ikhomishini Yemisebenti Yahulumende Umbiko Wemnyaka Kutakhamuti 2012/2013 2 b. kusetjentiswa kwemitfombolusito ngelikhono, ngekonga nangemphumelelo; c. kuphatfwa kwahulumende ngendlela letfutfukisako; d. kuniketwa kwetinsita ngendlela lengakhetsi, lenebulungiswa futsi lelinganako, ngaphandle kwelubandlululo; e.

Thola Intengo

‘Yenzani Lokhu Ukuze Ningikhumbule’ — I-ONLINE LIBRARY ...

‘Yenzani Lokhu Ukuze Ningikhumbule’ “Ngemva kokubonga, yasihlephula [isinkwa] yathi: ‘Lokhu kusho umzimba wami ngenxa yenu. Qhubekani nikwenza lokhu ningikhumbula.’”—1 KOR. 11:24.

Thola Intengo

Peter Zwide Khumalo: UBulelani Lobhengula Kasoze Athathe ...

Abanye abantu abadabuka endlini yenkosi uLobhengula kaMzilikazi kaMatshobana bathi uBulelani Lobhengula kasoze abuthathe ubukhosi bukakhokho wakhe owanyamalalayo.

Thola Intengo