Qakathekisa Ukuphila Kanye Legazi NjengoNkulunkulu ...

Ziqakathekile ngoba uJehova ulendaba lesikucabangayo kanye lesikwenzayo. (Bala iZaga 17:3; 24:12 .) Ngakho ngemva kokucela uncedo kuJehova lokuchwayisisa ngokuphathelane lokwelatshwa okuthile, kumele silandele umzwangedwa wethu ofundiswe liBhayibhili.

Thola Intengo

Ukubonisa Ngokulandela Kwethu Ngothando kanye ...

Khumbula amagama abo kanye namagama wamalungu yemindeni yabo futhi wakhe ubuhlobo nabo. Bathande ngaphandle kokuba ubahlulele. Baqaphe futhi uqinise ukholo lwabo “ngamunye ngamunye,” njengoba uMsindisi enza ( 3 uNifayi 11:15 ).

Thola Intengo

Umbhidlango Wokulwa Nengculazi Kulesisikhathi

ukuze kubhekwane nalesisifo. Ngokwelekelelwa ngozakwabo, kanye nemishanguzo elidambisayo leligciwane (ARV’s), babekwazi ukuphila impilo engcono, beqhubeka nokusebenza, baphinde belekelele ngokuthe xaxa ekusizeni abanye. Ngalesisizathu, u-Anna wayenakekeleke kahle endaweni, ezinakekela naye aphinde anakekele nabanye ngenkuthalo enkulu.

Thola Intengo

Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu

Umsebenzi wabo ukuthola, emuva kokukhuluma kukaNkulunkulu, lokho okumele bakwenze noma bangene kukho, bese bakudlulisele kubalandeli. Ngakho, umsebenzi womuntu umela ukungena nokusebenza kwakhe. Nakanjani, umsebenzi onjalo uxutshaniswe nezifundo zomuntu kanye nalokho ake abhekana nakho noma neminye imicabango yomuntu.

Thola Intengo

KUPHAZAMISILE UKULUNGISWA KWESIKOLE - eHowzit

KUPHAZAMISEKE izinhlelo zokuqala ukufunda kanye nokufundisa esikoleni samabanga aphakeme eBhobhoyi ngosuku lokuvulwa kwezikole ngenxa yokulungiswa kabusha kwesikole nokwakulindeleke ukuba ziyovulwa izikole sekuphelile.

Thola Intengo

Ukufunda Nokufundiswa Kwezilimi Zomdabu Zase - Afrika ...

izinga lazo, okubandakanya nokusebenza kwazo, kuyashintsha yini ezikhungweni zemfundo ephakeme. Okwesibili, iphepha lizobheka iqhaza elibanjwe iminyango yezilimi njengabanikazi balokho okufundiswayo nokucwaningwayo ngezilimi zomdabu zase-Afrika kulo mkhankaso wokusetshenziswa kwezilimi emikhakheni eyahlukene.

Thola Intengo

UKUXAZULULA UKUHLUKUNYEZWA NGOKWECANSI: …

UKUXAZULULA UKUHLUKUNYEZWA NGOKWECANSI: UMQONDISI WEZINGANE, IMINDENI KANYE NAMALUNGA WOMPHAKATHI Sithanda ukubonga labantu abalandelayo ngoxhaso lwabo kanye nosizo abalufake ekuhlanganiseni lenncwadi: Claire Avidon, Jes-sica Searle Fonzi, Mark Heywood, Kay Mahonde, Bonita Meyers-feld, Ariane Nevin, Nthabi Pooe, Nikki Stein and Shayda Vance

Thola Intengo

UMNYANGO WEZOKUTHUTHUKISWA KOMHLABA KANYE …

IPHEPHA LOKUQOQA IMIBONO NGOKUSHINTSHWA KOMHLABA, 2011 olushintshiwe lwezwe. Ukungenzi kanjalo kuzoqhubela phambili ukuhlukana kwamanje komphakathi kanye nomnotho kanye nokungathuthuki kahle.

Thola Intengo

Ukusalutha Ifulegi, Ukuvota,Kanye loMsebenzi Womphakathi ...

Ukusalutha Ifulegi, Ukuvota,Kanye loMsebenzi Womphakathi Ukusalutha Ifulegi. OFakazi bakaJehova bakholwa ukuthi ukuhlonipha ifulegi kumbe ukuyisalutha, okwandise ukuhambisana lengoma yesizwe, ngumkhuba wokukhonza onika insindiso, hatshi kuNkulunkulu, kodwa …

Thola Intengo

Sokumisiwe Ukulungiswa Kwemigwaqo Obekumele Isetshenziswe ...

Sokumisiwe ukulungiswa kwemigwaqo edolobheni leGwanda obekuqale ngesiphangiphangi kumaviki amabili ayedlulileyo kulungiselelwa umhlangano webandla leZanu PF owe National People’s Conference obukhangelelwe ukuqhutshwa kulelo dolobho ngoMpandula. Lokhu kulandela inyathelo lebandla leli lokuqhuba umhlangano omkhulu oweCongress eHarare.

Thola Intengo