Okwenziwa uHulumeni waseKhaya | Local …

Local Government Action (Okwenziwa uHulumeni waseKhaya) ihlose ukukusiza: qonda uhulumeni wasekhaya nalokho ekufanele ukwenzele imiphakathi yonke;

Thola Intengo

‘Asikukhohliwe okwenziwa yi-Ajax’ | Isolezwe

Ugandaganda weKaizer Chiefs, uWillard Katsande, usayibambele amagqubu i-Ajax Cape Town.

Thola Intengo

ISIXHOSA - Western Cape

ISIXHOSA ˘ ... Ukuhlola okwenziwa ezikolweni ngokwekota Uviwo lwan-gaphandle Ikota yoku-1: Uvavanyo olu-1 olubhal-wayo kunye

Thola Intengo

UkuHunyushwa okwenziwa nguJoseph …

UkuHunyushwa okwenziwa nguJoseph Smith Isithasiselo; HJS, UGenesise HJS, Genesise 9. HJS, Genesise 14. HJS, Genesise 15. HJS, Genesise 17. HJS, Genesise 19

Thola Intengo

Kuwuchuku okwenziwa uMadikizela …

Iqiniso nje lilonke ukuthi lokhu okwenziwa nguMadikizela-Mandela kuwuchuku ekuqondwe ngalo ukuphazamisa labo ababelwa amafa nguTata.

Thola Intengo

Umathunga Ikhambi eliyisi - Yumpu

Umathunga Ikhambi eliyisi Umathunga Ikhambi eliyisigaxa esimbiwa pbansi okwenziwa ngalo isichonco sesifuba nembiza ehambisayo. Liyasiza

Thola Intengo

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa …

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 3 (NgoJanuary kusiya ku-April 2015) Emifanekisweni le, bona intuthuko esiyenziwe emsebenzini wokwakha amawofisi ...

Thola Intengo

UkuHunyushwa okwenziwa nguJoseph …

... likaJesu Kristu labaNgcwele beziNsuku zokuGcina eliHlelwe kaBusha lazisa abantu bonke ukukhishwa kokuqala kokuhunyushwa okwenziwa nguJoseph Smith ...

Thola Intengo

Work Productivity and Activity Impairment …

Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire: Ukudumba okwenziwa sisilonda sikabhobhosi V2.0 (WPAI:UC) Imibuzo elandelayo ibuza malunga nokuchaphazeleka ...

Thola Intengo

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa …

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa ... ngayo ewofisini yegatsha laboFakazi bakaJehova eBritain kusukela ngoSeptember 2016 kusiya kuFebruary 2017.

Thola Intengo